PRIM-EKO, s.r.o.

O SPOLOČNOSTI

Nakladanie s odpadmi

Spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2006. Základnou činnosťou je nakladanie s odpadmi – ich zber, preprava na území Slovenskej republiky a následné zhodnotenie, reps. zneškodnenie v zariadeniach zmluvných partnerov. Poskytovanie služieb spoločnosťou PRIM-EKO, s.r.o. v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Spoločnosť má povolenie na nakladanie s takmer všetkými druhmi odpadov okrem výbušnín a rádioaktívnych látok, ako aj všetky povolenia potrebné k prevádzkovaniu svojej činnosti.

Všetky činnosti od poradenstva, zberu a prepravy odpadov sú nezávislé od množstva a druhu odpadov od malých po veľké projekty. Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Prepravu ostatných aj nebezpečných odpadov zabezpečujeme na vlastných vozidlách. Vodiči absolvovali školenie o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (vodič ADR).

Legislatíva

Okrem nakladania s odpadmi ponúka spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o. aj činnosť v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva a súvisiacich oblastí starostlivosti o životné prostredie.

Táto činnosť zahŕňa:

  • prvotnú analýzu s návrhom opatrení na zosúladenie činnosti pôvodcu s platnými právnymi predpismi
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a opatrení v prípade havárie pri zhromažďovaní a preprave nebezpečných odpadov
  • zabezpečenie potrebných súhlasov podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. a vykonávacích predpisov pre nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi
  • zaradenie odpadov (vyhl. č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg), zavedenie evidencie odpadov, vedenie evidencie odpadov a vypracovanie ohlásení na úseku odpadového hospodárstva
  • spracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov, označení zhromažďovacích a skladovacích priestorov, návrh technického vybavenia skladov odpadov, účasť pri konaniach orgánov štátnej správy súvisiacich s odpadovým hospodárstvom
  • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení v zmysle vyhl. č. 100/2005 Z.z.

Poskytujeme taktiež poradenstvo, zaškolenie pracovníkov a zabezpečujeme analytické rozbory odpadov.

Ručné umývanie vozidiel – Autowellness

Medzi činnosti našej spoločnosti pribudlo ručné umývanie vozidiel.

Kontakty, referencie a bližšie informácie nájdete na:

www.autowellness.sk

AutoWellness na Facebooku

© 2023 PRIM-EKO, s.r.o.